Bölüm 2 — Back of the Envelope Estimation

Kitabın ikinci bölümünde “Back of the Envelope Estimation/Calculation” adında bir kavram karşımıza çıkıyor. Bu terim en kısa anlamıyla, bir işlem sonucunda geçecek tahmini zamanı kaba-taslak olarak bir zarfın…

Bir .NET Uygulamasının Çalışma Süreci

Bir uygulama geliştirirken IDE’ler üzerinden ilgili uygulama kodunu yazarız ve ilgili IDE’nin “Run/Execute” butonuna basarak veya CLI üzerinden ilgili…

Consul

Consul Nedir?

Consul’un ne olduğundan ve bizim için sağladığı avantaj/kolaylıklardan bahsetmeden önce, bir uygulamada; uygulama bazlı ayarlarımızı tutabileceğimiz…

OAuth 2.0 — OIDC Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

1- Bir Ömür Nasıl Yaşanır:

İlber Ortaylı temel olarak hayatımızın dört yaş grubu olarak gruplanabileceğinden bahsediyor ve bu yaş gruplarını: 12–25 yaş arası, 25–40 yaş arası, 40–55 yaş arası, 55 yaş ve…

From: https://www.infoworld.com/article/3572598/how-to-use-fluent-interfaces-and-method-chaining-in-csharp.html

Fotoğraf kaynağı: (http://www.canertosuner.com/post/asp-net-core-uygulamalarinda-farkli-di-ioc-containerlar-nasil-kullanilir)

Dapper

Dapper Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hızın önemli olduğu yerlerde genellikle ORM araçları tercih edilmez. Yavaştırlar. Bu gibi durumlara Micro-ORM’ler tercih edilebilir. Micro kelimesinden de anlaşılabileceği gibi bu tarz araçlar…

Engincan Veske

Software Developer at Volosoft.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store